Mr.DEEPAK KAMPANI

President
+91-9779584922

Mr.DEEPAK KAMPANI

Vice President
+91-9779180004

HARPREET SINGH SANDHU

Hony. Secretary
+91-9814153040

ADV. SHERBIR SINGH

Joint Secretary
+91-9855585888

GURMUKH SINGH DHILLON

Treasurer
+91-9316203700

ADV. MAYANK MALHOTRA

Executive Member
+91-9814891914

CA ROHIT GUPTA

Executive Member
+91-9646025253

DEEPAK KUMAR BANSAL

Executive Member
+91-9501000345

JATIN MITTAL

Executive Member
+91-9872700482

PARDEEP KUMAR SINGLA

Executive Member
+91-9872658881

SANJAY AGGARWAL

Executive Member
+91-9814320341

SARAVDEEP S. SETHI

Executive Member
+91-9815557044

Executive Members
Designation Name M No. Mobile
President Mr.DEEPAK KAMPANI 0918 9779584922
Vice President DR. MANJIT SINGH 1651 9779180004
Hony. Secretary HARPREET SINGH SANDHU 0385 9814153040
Joint Secretary ADV. SHERBIR SINGH 0049 9855585888
Treasurer GURMUKH SINGH DHILLON 2218 9316203700
Executive Member ADV. MAYANK MALHOTRA 2407 9814891914
Executive Member CA ROHIT GUPTA 2030 9646025253
Executive Member DEEPAK KUMAR BANSAL 1097 9501000345
Executive Member JATIN MITTAL 1731 9872700482
Executive Member PARDEEP KUMAR SINGLA 0799 9872658881
Executive Member SANJAY AGGARWAL 0333 9814320341
Executive Member SARAVDEEP S. SETHI 1904 9815557044